Adresseløs distribution priser

Her finder du vores seneste priser. Er du i tvivl om noget er du velkommen til at kontakte os

Priser 2024

Adresseløs distribution - omdeling af reklamer

Booking

Ordrebooking skal ske 14 hverdage før omdelingens start

Levering

Minimum 8 dage før 1. distributionsdag

Bundtning

Tryksagerne skal være optalt i nøjagtige og ensartede homogene bundter og må maksimalt veje 10 kg. pr. bundt. Såfremt tryksagen kræver, at der bundtes med et antal stød i hvert bundt, skal tryksagsantallet i hvert stød være ens, og så højt som muligt, samt deleligt med tallet 25. Så vidt det er muligt, skal der bundtes uden at foretage stød. Hvert bundt afleveres med 1 snor på langs.

Handelsbetingelser

1) Generelt

Ordreafgivelse skal ske senest 14 hverdage før distributionens start. Alle SAMDIs priser er eksklusiv moms og andre skatter og afgifter.

2) Levering af tryksagerne

En sikker og god distribution forudsætter blandt andet en god og rettidig levering af tryksagerne. For sen og / eller mangelfuld levering af tryksagerne kan forrykke distributionsperioden. Det er derfor meget vigtigt, at nedenstående forhold nøje overholdes.

3) Leveringstid

Tryksagerne og andre forsendelser skal leveres franko senest 8 hverdage før første distributionsdag. Leveringstidspunktet er før kl. 12.00 på dagen.

4) Leveringssted

Leveringsadresserne aftales altid individuelt ved indbookning af ordren. Uden for eget dækningsområde aftales levering

5) Bundtning

Tryksagerne skal være optalt i nøjagtige og ensartede homogene bundter og må maksimalt veje 10 kg. pr. bundt. Såfremt tryksagen kræver, at der bundtes med et antal stød i hvert bundt, skal tryksagsantallet i hvert stød være ens, og så højt som muligt, samt deleligt med tallet 25. Så vidt det er muligt, skal der bundtes uden at foretage stød. Hvert bundt afleveres med 1 snor på langs.

6) Sampak / indstik

Løse indstik, der ikke er en naturlig del af tryksagen, vil altid blive betragtet som en selvstændig tryksag. Dog accepteres indhæftede bilag, som en del af den egentlige tryksag, under forudsætning af fortsat paginering og at bilagene er fra samme kunde. Formatet på indstikket skal være mindre end eller højest have samme format som den yderste tryksag. Såfremt indstikket er mindre end den yderste tryksag, må indstikket ikke have en væsentlig tykkelse i forhold til selve tryksagen, da dette vil gøre det samlede produkt uegnet til maskinel håndtering.

7) Opløsningsmidler med videre

Tryksagerne skal altid afleveres uden vedhængende lugtgener fra for eksempel organiske opløsningsmidler. Der gøres opmærksom på, at dybtrykte tryksager skal gennemgå en laboratorietest efter godkendt metode, og skal overholde gældende grænseværdier. I øvrigt henvises til de særlige distributions-betingelser, der er gældende for dybtrykte tryksager. Disse fremgår af et særligt tillæg, som fremsendes til underskrift før distributionen finder sted. Brancheforeningens miljøkonsulent er behjælpelig med oplysninger herom. Se også på www.brancheforeningen.dk. Det er derfor altid kundens pligt, uopfordret, at oplyse distributøren om, at tryksagen er dybtrykt, inden leveringen finder sted.

8) Kundens ansvar

Kunden indestår for og garanterer, at tryksager / forsendelser / vareprøver og deres emballage, som overlades til SAMDI, ikke er behæftet med skadelige eller farlige egenskaber for mennesker eller dyr, eller ikke i øvrigt er i strid med offentlig lov og bekendtgørelse eller mod almindelig moral og etik. SAMDI forbeholder sig fuld ret til regres over for kunden, såfremt det gennem SAMDI udsendte materiale forvolder person- eller tingskade hos den, der er udset som modtager, i distributionsleddet eller andetsteds. Det er kundens ansvar, at bestemmelserne omkring levering bliver overholdt. Manglende overholdelse bevirker, at SAMDI ikke er ansvarlig for mangler eller forsinkelser ved distributionen.
Konstaterer kunden eventuelle distributionsfejl, skal kunden straks og inden 5 dage efter distributionens afslutning, give SAMDI skriftlig meddelelse herom, med angivelse af, hvori fejlen består. Såfremt der ikke reklameres som anført, kan fejlen ikke senere gøres gældende.

9) SAMDIs ansvar

Det er SAMDIs ansvar at udføre opgaverne i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold og bestemmelser. Erfaringsmæssigt opnås en dækning på 95 % til 98 %, idet ændringer i bebyggelser, til- og fraflytninger samt distributionsfejl, herunder forlagte tryksager, kan bevirke, at 2 % til 5 % af husstandene ikke dækkes. En dækning på mellem 95 % og 100 % er derfor at betragte som en korrekt opfyldelse af distributionsaftalen. Ved eventuelle distributionsfejl vil SAMDI så vidt muligt foretage dækning af husstande, der ikke har modtaget distributionsmaterialet. Såfremt SAMDI foretager denne dækning, kan disse fejl ikke give anledning til eventuelle krav om erstatning. Ved eventuelle distributionsfejl, herunder forsinkelse og forlagte tryksager, anerkendes ikke erstatningsansvar for tab i form af mistet fortjeneste, ulemper eller andre følgeskader eller for selve distributionsmaterialet. Erstatning kan således alene kræves for tab i form af selve udgiften til distributionen. Erstatningsbeløbets størrelse – i procent af fakturabeløbet for distributionen udført af SAMDI, vil maksimalt være lige med procenten for den manglende dækning op til 95 %. Forsinkelse i distributionen på grund af ekstreme vejrforhold, der forhindrer sædvanlig transport, eller den fysiske omdeling, arbejdskonflikter og lignende, betragtes som force majeure og kan ikke give anledning til erstatningskrav. Alle materialer, der indleveres til SAMDI til forsendelse, er tyveri-, brand- og vandledningsskadeforsikret. Eventuelle erstatninger vil ske i overensstemmelse med
betingelserne i vores forsikringer.

0-10 g 1,32 0,97
11-20 g 1,34 0,99
21-30 g 1,36 1,01
31-40 g 1,38 1,03
41-50 g 1,40 1,05
51-60 g 1,43 1,07
61-70 g 1,44 1,09
71-80 g 1,46 1,11
81-90 g 1,48 1,13
91-100 g 1,50 1,15
101-150 g 1,71 1,34
151-200 g 2,01 1,64
201-250 g 2,66 2,23
251-300 g 3,57 3,18
301-350 g 4,48 4,10
351-400 g 5,43 5,00
401-450 g 6,68 6,25
451-500 g 8,48 7,50
Over 500 g Efter aftale
Tillæg LAND 0,50
Administrationsgebyr 425,00